04 d’octubre 2008

Abocaments il·legals de runa Can Baiona: capítol 1

El ple extraordinari de dijous passat va servir per defensar una moció elaborada per Esquerra-Viladecavalls on vam manifestar la nostra preocupació i vam denunciar al ple la pràctica d’abocaments de runes i residus d’obra i construcció al nostre terme municipal, amb el consentiment de l'Ajuntament de Viladecavalls.


El passat mes de juliol teníem intenció de proposar al ple obrir un expedient informatiu per mirar d’aclarir els fets. Finalment no va ser possible debatre aquesta moció. Aquest dijous ho vam proposar de nou i, aquest cop, si que vam poder defensar la proposta. L’equip de govern CiU-PVA hi va votar en contra. No ens va sorprendre que vulguin seguir amagant informació. Fins i tot, el portaveu de la PVA ens va acusar de mentiders i manipuladors. Aquests van ser els seus únics arguments per defensar-se davant la càrrega de les proves que Esquerra vam fer públiques: L'Ajuntament ha fet la vista grossa als abocaments il·legals de runa a la finca de Can Baiona.


A partir dels 3 expedients oberts relacionats amb els abocaments il·legals esmentats (sol·licitud de llicencia d'obres 69/2008, expedient sancionador a l'agent de Policia Local 004, expedient sancionador a la mercantil Excavaciones y Transportes R. P. SL) hem reconstruït la cronologia dels fets amb l’objectiu d’aclarir públicament com va anar tot plegat. Una cronologia que començo amb aquesta anotació i que aniré completant durant aquesta setmana.

CRONOLOGIA DOCUMENTAL DELS ABOCAMENTS IL·LEGALS DE RUNA A CAN BAIONA.


17 març de 2008: Es realitza una sol·licitud amb registre d’entrada 271, de llicència d’obres per la millora de la parcel·la núm. 8 del polígon núm. 12 de rústega, presentada per S.S.G., en represenació de la mercantil EXCAVACIONES Y TRANSPORTES R. P. SL. Perquè ens entenguem, es tracta dels terrenys ubicats a la part esquerra del km 8 de la carretera B-120, anant direcció Olesa de Montserrat.
Aquesta sol·licitud inclou el “projecte moviment de terres d’una finca rústica”. Un projecte que d’on destaquem algunes dades d'interès:
  • Solament s’utilitzaran residus de la construcció consistents en terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sol (...) en cap cas aquesta terra estarà contaminada per cap altre element (...) les terres vindran de terrenys agrícoles pendents d’urbanitzar del municipi de Viladecavalls.
  • Volum de les terres a aportar: 105.000m3
  • Superfície en la que es vol actuar: 15000m2 = 1,5 Ha
  • Període de moviments de terres inferior a 6 mesos
  • L’escassa magnitud del projecte, en comparació amb el territori on s’ubica, no requereix una atenció especial de vigilància ambiental.
  • Pressupost total 50.750,70€ (IVA inclòs)


2 d’abril de 2008: l’arquitecte municipal emet un informe desfavorable d’aquest projecte. Entre les observacions hi trobem que el projecte no explica ni detalla gràficament les obres de canalització, ni de drenatge, ni l’afectació sobre el sistema viari. Tampoc incorpora l’estudi d’inundabilitat ni aporta dades sobre possibles cursos fluvials, permanents o estacionals. Donat que es tracta d’una rompuda forestal cal demanar autoritzacions a administracions amb competències sectorials i dipositar una fiança. A més, s’observa que la valoració del projecte no és correcta.


7 d’abril de 2008: d’acord amb l’informe desfavorable emès per l’arquitecte municipal, la Junta de govern local va acordar la suspensió de la tramitació de la llicència d’obres sol·licitada, en tant no s’aportés el projecte esmenat, documentació complementaria i les autoritzacions següents:
  • Haurà d’aportar les autoritzacions de la Direcció General de Carreteres, de la Direcció General de Medi Natural i del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Aquestes autoritzacions ha de tramitar-les el promotor de les obres de millora pel seu compte i risc.
  • Haurà d’aportar el projecte rectificat, de manera que s’incorpori els aspectes descrits als punts 5 i 7 de les observacions de l'informe de l'arquitecte municipal.
  • Haurà de rectificar el pressupost de les obres, que l’àrea tècnica d’urbanisme ha fixat en 486.150,00 €, d’acord amb els valors que figuren a l’ITEC.
  • Haurà de dipositar una fiança de 24.040,48 €, d’acord amb el criteri descrit al decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Aquesta fiança serà retornada al cap de cinc anys d’haver conclòs els treballs d’anivellament.
SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els interessats.


8 d’abril de 2008: Tot i que l'acord de la Junta de Govern Local encara no ha estat formalment comunicat, S.S.G., en representació de la mercantil EXCAVACIONES Y TRANSPORTES R. P. SL presenta 3 copies extres del projecte de moviment de terres a la finca de Can Baiona.


Per què presenta les 3 copies extra? Ho esbrinarem amb els fets del 14 d’abril de 2008.

(continuarà)