25 de juliol 2008

Reprovació a l'equip de govern per acomiadament improcedent


Us penjo avui la primera de les mocions que defensaré el proper ple ordinari (dijous 31, 21h), que tracta sobre l'acomiadament improcedent de la tècnica municipal d'ensenyament Francesca Berenguer. Ja en vaig parlar una mica l'altre dia. Crec que el text de la moció fa un recull cronològic perquè refresqueu la memòria de com va anar tot plegat. I si teniu comentaris sobre el tema, esteu convidats/des a participar.


Per descomptat, la moció no s'aprovarà perquè els 7 regidors i regidores del mal govern CiU-PVA hi votaran en contra. Malgrat tot, els faré posar vermells. Us ho asseguro. Ells són els únics culpables que un jutge hagi condemnat l'Ajuntament de Viladecavalls per haver violat drets fonamentals i vulnerat la constitució espanyola amb la discriminació d'una treballadora per les seva ideologia política. Una sentència judicial que, per culpa de 7 regidors i regidores, ha embrutat el nom de l'Ajuntament com a institució. Una sentència judicial que em continua produint vergonya d'altri cada cop que la llegeixo.


Sé que la moció és una mica llarga, però crec que val la pena penjar-la de forma íntegra.


Exposició de motius

Atès que el passat 23 de gener de 2008 es va dictar un Decret d’Alcaldia on s’amortitzava el lloc de treball de Tècnic/a d’ensenyament i s’extingia el contracte laboral existent entre aquest Ajuntament i la treballadora Sra. Francesca Berenguer i Prieto.

Atès que el passat 23 de gener l’Il·lustríssim Alcalde de Viladecavalls va fer arribar una carta signada a la Sra. Francesca Berenguer on “es reconeix la improcedència d’aquest acomiadament”.

Atès que el passat ple ordinari de 31 de gener de 2008 els grups municipals del PSC, ICV i ERC van presentar una moció on es proposava confirmar en les funcions de la seva plaça a la treballadora municipal Francesca Berenguer, i obrir un expedient informatiu per determinar si l’Alcalde s’havia ajustat a dret, o s’havia extralimitat en les seves funcions, i que la moció va ser rebutjada amb els vots en contra dels 6 regidors/res de CiU i el regidor de la PVA.

Atès que el passat ple ordinari de 27 de març es va aprovar amortitzar de la plantilla laboral d’aquest Ajuntament 1 plaça de Tècnic d’Ensenyament amb els vots favorables dels 6 regidors/res de CiU i el regidor de la PVA.

Atès que la Sra. Francesca Berenguer va presentar una demanda judicial contra l’Ajuntament de Viladecavalls on sol·licitava la nul·litat del seu acomiadament improcedent per vulneració de drets fonamentals, discriminació i assetjament laboral

Atès que la sentència emesa pel Jutjat Social nº2 de Terrassa amb data 16 de juny de 2008 recull textualment els següents fonaments de dret:

-“En efecto hay indicios suficientes, que se han dejado reflejados en los hechos probados, para entender que el despido de la actora se ha producido por razones políticas y lo que no ha habido han sido razones objetivas laborales de ningún tipo que justifiquen la medida extintiva.”

-“Para que se produzca la inversión de la carga de la prueba (...) ha de quedar constatada la concurrencia de indicios de que se han producido la violación de un derecho fundamental y estos indicios, como se ha avanzado, existen y lo son de vulneración del art. 14 de la C.E, es decir, de que el despido se ha producido con discriminación de la trabajadora por sus ideas políticas (art. 4.2c,17 53.4 y 55.5 ET), por la simple razón de la discrepancia interna –en el seno de su propio partido político– entre la actora i el nuevo gobierno municipal.”

-“cuando la relación es laboral (...) en las decisiones empresariales no han de pesar en modo alguno las ideas políticas de las partes (...) de modo que, cuando son dichas las que fundamentan un acción perjudicial para el trabajador, la consecuencia es declarar que dicha situación es discriminatoria y produce los efectos anudados a tal declaración, porque el legislador ha considerado que la conducta basada en esas consideraciones (sexo, origen, estado civil, condición social, religión, ideas políticas, orientación sexual) merece reproche legal.”

-“la consecuencia ex lege de ello es la declaración de nulidad, a la que por cierto, también se podia haber llegado por el camino mucho más simple de la falta de forma de la carta de despido objetivo entregada, en aplicación de lo dispuesto en el art. 53.4 ET y su desarrollo jurisprudencial, porque en efecto, dicha carta no proporciona dato alguno en que basar esa “necessitat d’amortitzar el seu lloc de treball”

Ates que l’esmentada sentència judicial declara textualment:

“FALLO – Que debo estimar en parte la demanda presentada por Dña. Francesca Berenguer Prieto, y en virtud de ello declaro la nulidad del despido de que ha sido objeto y condeno al AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS a la readmisión de la actora en las condiciones anteriores al despido con abono de los salarios dejados de percibir.”

El grup Municipal d’ERC presenta al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer: L’Il·lustríssim Alcalde i, per extensió, tots els regidors i regidores de l’equip de govern demanaran disculpes públicament a la Sra. Francesca Berenguer pel tracte discriminatori al qual ha estat sotmesa durant més d’un any, i concretament per haver violat els drets fonamentals d’una treballadora de l’Ajuntament, amb la vulneració de l’article 14 de la Constitució Espanyola.

Segon: El ple de la corporació, òrgan de màxima representació política dels ciutadans en un Ajuntament, depurarà les responsabilitats polítiques de cadascun dels set regidors i regidores de CiU i PVA com a primer pas per reorientar la política de personal d’aquest equip de govern, sol·licitant la dimissió de l’Il·lustríssim Alcalde, Sebastià Homs i Padrisa, del Primer Tinent d’Alcalde Francisco Vega i Aragón i de la Regidora de cultura i ensenyament i Segona Tinent d’Alcalde, Regina Parellada i Canals com a principals responsables polítics d’haver comès una violació de drets fonamentals a una treballadora municipal i amonestant els Regidors José Valero i Hernández, Antoni Raso i Serrano, Esperança Peralta i Yañez, i Santi Griera i Gusi com a còmplices d’aquesta violació de drets fonamentals.

Tercer: formar una Comissió Consultiva Vinculant d’Acomiadament, amb la presència tots els partits polítics amb representació al consistori. L’objectiu d’aquesta Comissió serà el de vetllar perquè l’equip de govern municipal no porti a terme polítiques d’acomiadaments improcedents com les que la sentència judicial ha demostrat que s’estan portant a terme, i per garantir que els treballadors/res del Consistori no vegin violats els seus drets fonamentals pel sol fet de tenir idees polítiques, religioses o de qualsevol altre tipus que pertanyen a l’àmbit més privat de la persona.


No obstant això, el Ple amb el seu criteri decidirà.


Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Viladecavalls, 24 de juliol de 2008