30 d’octubre 2008

Abocaments il·legals de runa a Can Baiona: capítol 4

[podeu llegir el capítol 1 en aquest enllaç]

[podeu llegir el capítol 2 en aquest enllaç]

[podeu llegir el capítol 3 en aquest enllaç]


27 de maig de 2008: l'agent 004 de la Policia Local redacta un informe policial a ran de la demanda de col•laboració amb la unitat del servei de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra el passat 16 de maig, on declara que disposa de matrícules d'alguns camions que han realitzat abocaments de runa.


28 de maig de 2008: el Caporal 008 i l’agent 011 de la Policia Local també redacten informes policials sobre els fets ocorreguts el passat 16 de maig, fent èmfasi amb el fet que l'agent 004 va comunicar a la unitat dels Mossos la presumpta existència d'una possible relació entre l'empresa que estava realitzant els abocaments de runa i el Regidor de Governació.


2 de juny de 2008: El Sergent de la Policia Local emet un nou informe policial on conclou que l'actuació de l'agent 004 podria suposar diverses infraccions greus de la Llei 16/1991 de les Policies Locals per faltes de respecte o consideració greus i manifestes envers els superiors, pels fets d'haver realitzat manifestacions a la patrulla dels Mossos d’Esquadra on insinuava la vinculació del Regidor de Governació a les possibles irregularitats dels abocaments i d'haver apuntat les matrícules d'alguns dels camions que estaven fent l'abocament sense comunicar-ho als seus superiors immeditats.


Mentrestant, a l'Ajuntament es segueixen fent passos per legalitzar el projecte d'abocaments de terres a la part ESQUERRA de la carretera.


2 de juny de 2008: l'arquitecte municipal emet un informe on es conclou que la secretaria emeti informe sobre el presumpte silenci administratiu positiu que s’ha produït per innacció de l’administració competent, cosa que permetria l’autorització de la millora de la finca (parcel•la 8 polígon 12).
No especifica res sobre les modificacions del projecte sol·licitades per Junta de govern Local el passat 7 d'abril de 2008, ni tampoc sobre el dipòsit de la fiança.


Però, el mateix 2 de juny, els Mossos remeten les diligències dels abocaments il·legals a l'Ajuntament:


2 de juny de 2008: L'Ajuntament rep les diligències obertes durant el mes de maig pels Mossos d’Esquadra, instruïdes per un abocament de terres sense llicència municipal d’obres, en un terreny rústic dins el terme municipal de Viladecavalls. A les dades de la denuncia administrativa es comproven els fets: "Una superficie afectada de 1,8 hectàrees, formant tres terrasses a diferents nivells i el volum de terra abocada és de 26.250 metres cúbics. Es detecta runa de construcció a sota de la segona terrassa, sense poder determinar la quantitat abocada."
"L’ajuntament de Viladecavalls manifesta no tenir coneixement de les obres que s’estan realitzant en aquest indret que correspon a la referència cadastral de rústega."

Infracció denunciada:
1) realitzar abocaments de terres procedents d’excavació sense llicència d’obres.
2) Abocar residus provinents de la construcció, principalment runa.
Es denuncia a Direcció General de Medi Natural rompuda forestal.
Es denuncia a l’ACA el cobriment parcial d’un torrent.

S’adjunten a la denuncia: acta inspecció ocular, declaracions del Titular de la finca rústega J.C., declaracions del Promotor de l’abocament "Excavaciones y construcciones R.P.", croquis de situació, reportatge fotogràfic i informació cadastral de la finca.


Però enlloc d'actuar contra els responsables dels abocaments il·legals de runa, l'Ajuntament manté el setge contra l'agent 004...

4 de juny de 2008: L’Il·lustríssim Alcalde adreça una carta a la subdirecció General de Coordinació de la policia de catalunya del Departament d’Interior de la generalitat, sol·licitant que es designi un funcionari instructor en motiu de l’obertura d'un expedient informatiu a l’agent 004, per determinar si l'esmentat policia ha incorregut en algun tipus de responsabilitat susceptible de sanció administrativa.


13 de juny de 2008: L’Il·lustríssim Alcalde rep un FAX signat pel subdirector general de coordinació de la policia de Catalunya on es comunica que pot nomenar com a instructor del cas el cap de la Policia Local d'Argentona.
El mateix dia 13, l’Il·lustríssim Alcalde dicta un decret d’alcaldia per incoar expedient sancionador a l’agent 004, en vista als informes policials anteriorment citats, i nomena instructor del cas al cap de la policia local d’Argentona.

En vista d'aquests fets, arribem a dues noves conclusions:

QUARTA CONCLUSIÓ
L'AJUNTAMENT ES LIMITA A EXPEDIENTAR L'AGENT DE POLICIA QUE EL PASSAT 21 D'ABRIL VA DETECTAR ELS ABOCAMENTS IL·LEGALS DE RUNA I QUE EL PASSAT 16 DE MAIG VA COMUNICAR INFORMACIÓ A LA UNITAT DE MOSSOS D'ESQUADRA QUE INVESTIGAVEN L’ABOCAMENT, AMB L'OBJECTIU D'ACLARIR ELS FETS I SEPARAR LA VERITAT DELS RUMORS INTERESSATS.CINQUENA CONCLUSIÓ
TOT I LES DILIGENCIES OBERTES PELS MOSSOS EL PASSAT 16 DE MAIG AMB REPORTATGE FOTOGRÀFIC INCLÒS, L’AJUNTAMENT NO INICIA CAP ACCIÓ LEGAL CONTRA ELS RESPONSABLES DE REALITZAR ABOCAMENTS IL·LEGALS DE RUNA EN FINCA RÚSTEGA. ES CONTINUA FENT LA VISTA GROSSA I, EN CANVI, S'EXPEDIENTA L'ÚNIC AGENT DE LA POLICIA LOCAL QUE HA DENUNCIAT ELS FETS.(continuarà)

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Has fet molt bé de treure el link del tarumbaire del teu blog, atès el nivell de descalificacions i falsedats de tot el que conté aquest blog. El millor que es pot fer es no donar-lis publicitat, ja que sabem la seva procedència...

Felicitats!!

Anònim ha dit...

jejeje, si esta Paco Vega, no hace falta seguir leyendo, mafia total!!!

seguro que la empresa que tira runas es de algun familiar o amigo, o de su cuñado, creo que esta gente tiene una empresa de transportes o algo asi,... bueno, TRANSPORTE MAFIA, S.A. y CIA...