25 de setembre 2009

Ple ordinari setembre 2009: s'aproven les noves retribucions

Sobre els sous dels càrrecs polítics es pot fer molta demagògia barata, i no és aquesta la meva intenció. Des d’Esquerra, i ara parlo com a partit, pensem que cal iniciar un debat profund, a nivell de país, amb l’objectiu d’arribar al màxim consens per regular legislativament les retribucions que han de tenir els polítics, els càrrecs de confiança, i totes aquelles figures laborals amb capacitat de decisió política existents als Ajuntaments, als Consells Comarcals, les Diputacions, la Generalitat i el Parlament. Mentre això no es faci, la demagògia està i estarà servida.


Personalment, no poso en qüestió que els càrrecs polítics han d’estar retribuïts. Si volem garantir que els càrrecs polítics es dediquin a fer la seva feina i la facin amb eficàcia, han de tenir al seu abast les eines necessàries i un sou raonable i ajustat tan a la responsabilitat inherent de cada càrrec com al context actual.


Quin és aquest context? A nivell global, un escenari de greu crisi econòmica. A nivell local, ningú discuteix que l’ajuntament està al límit del seu endeutament reconegut (102%) i, a més, hi ha un import, ara mateix desconegut per Esquerra, de factures pendents de ser reconegudes. Amb aquest escenari crític, l’equip de govern va plantejar una proposta que des d’Esquerra no considerem que respongui a criteris d’austeritat, ni de racionalització de la despesa. No la considerem ajustada al context econòmic, ens sembla excessiva i per això la vam votar en contra.


No entraré a jutjar si les xifres s'adeqüen a la responsabilitat i/o tasques de cada càrrec polític. Com a tot arreu, hi ha gent que es mereix el sou perquè se'l guanya i hi ha gent que no. No em correspon a mi jutjar-ho. D’aquí un any i mig, a les urnes, és el moment de dir si els sous de cada càrrec polític han estat o no merescuts. És l’electorat qui ha de prendre aquesta decisió.


Dir-vos, finalment, que la proposta es va aprovar amb els vots de CiU, PVA i els regidors no adscrits i que, en el mateix paquet, l'equip de govern hi va incloure convocar els plens ordinaris cada mes, una decisió que em sembla molt encertada, i que hi hauríem votat a favor si l'haguessin proposat separadament de les retribucions. Per si algú té curiositat, us enganxo la proposta de forma literal:


PRIMER.- ESTABLIR que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es celebraran amb caràcter ordinari, tindran lloc els darrers dijous no festius, de cada MES, a excepció dels mesos d’agost i desembre, a les 21:00 hores, en el Saló de Sessions de l’ Ajuntament, o lloc habilitat a tal efecte.

SEGON.- FACULTAR a la Sra. Alcaldessa quan això no perjudiqui la gestió dels afers municipals, per posposar, avançar o suspendre la celebració de les sessions ordinàries del Ple, quan el dia fixat sigui festiu o es consideri necessari per raó justificada, donant-ne compte al Ple a la primera sessió ordinària que es celebri”.

TERCER.- APROVAR la dedicació exclusiva de l’Alcalde-President, que serà retribuïda per la quantitat total de 44.529,12 € bruts anuals, quantitat que serà actualitzada anualment amb l’ increment que s’aprovi per al personal al servei de les Administracions Públiques, i que resulta de l’ aprovada pel Ple en sessió de data 12 de juliol de 2007, actualitzada amb l’increment del 2% anual establert a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’ Estat.

QUART.- APROVAR la dedicació exclusiva del primer Tinent d’ Alcalde, que serà retribuïda per la quantitat total de 37.849,75 € bruts anuals. , quantitat que serà actualitzada anualment amb l’ increment que s’ aprovi per al personal al servei de les Administracions Públiques.

CINQUÈ.- APROVAR la dedicació parcial de la quarta Tinent d’ Alcalde, que serà retribuïda per la quantitat total de 18.924,87 € bruts anuals, quantitat que serà actualitzada anualment amb l’ increment que s’aprovi per al personal al servei de les Administracions Públiques.

SISÈ.- APROVAR la quantitat de 750 € mensuals en concepte d’assignacions per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, dels Regidors que siguin membres de la mateixa i no tinguin reconeguda dedicació exclusiva ni parcial. Aquesta quantitat, tot i afegir-ne la corresponent a l’assistència als Plens, no podrà superar en cap cas els 900 € mensuals.

SETÈ- APROVAR la quantitat de 675 € mensuals en concepte d’assistència a les reunions o actes propis de l’exercici de la delegació, dels Regidors que no tinguin reconeguda dedicació exclusiva, ni parcial i no formin part de la Junta de Govern Local. Aquesta quantitat, tot i afegir-ne la corresponent a l’assistència als Plens, no podrà superar en cap cas els 825 € mensuals.

VUITÈ.- APROVAR la quantitat de 150 € en concepte d’assignacions als Regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, en concepte d’assistència a les sessions del Ple, sigui ordinària o extraordinària.

NOVÈ.- APROVAR la quantitat de 100 € en concepte d’assignacions als Regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, en concepte d’assistència a les sessions de les Comissions Informatives que es celebrin. Aquesta quantitat, tot i afegir-ne la corresponent a l’assistència als Plens, no podrà superar en cap cas els 550 € mensuals.

Els Grups Municipals rebran de l’ Ajuntament pel finançament del seu funcionament, una quantitat fixa mensual per Grup i una quantitat variable, també mensual, en funció del nombre de membres que composa el seu Grup Municipal.

La quantitat fixa mensual per Grup serà de: 150 €.
La quantitat mensual per cada Regidor del Grup: 40 €.
La quantitat mensual pels Regidors no adscrits a cap grup: 115 €

Els Grups Municipals hauran de portar la comptabilitat separada de la gestió d’aquestes quantitats, que hauran de passar a disposició del Ple de la Corporació quan així s’acordi.

VUITÈ.- COMUNICAR aquest acord a tots els Regidors municipals i als responsables dels diferents serveis municipals per al seu coneixement i efectes.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Esta clar, tots els polítics sou iguals... la pela es la pela! si tan us agrada el vostre poble, perque no us posseu un sou de 1000€ com la majoria de ciutadans...

Tu ets com la resta i punto!

Lluís Soler Turu ha dit...

Anònim,

Jo sóc químic, treballo de químic i sóc mileurista. Sí, no sóc un extraterrestre del planeta Mart, sóc un treballador com la majoria de gent d'aquest país.


La indemnització que percebo per dedicar una part del meu temps a fer política (150€ per assistència al ple i 100€ per assistència a les comissions informatives) la destino a pagar les despeses associades a la meva condició de regidor (trucades amb el meu mòbil personal, i desplaçaments amb el meu vehicle personal). Jo no tinc mòbil municipal.


Ja he dit abans que la demagògia estava, està i estarà servida. El teu comentari n'és un bon exemple.