01 de setembre 2006

Borsa de treball i nous habitatges per a joves: s’engeguen més actuacions previstes al Pla Local de Joventut impulsat per Esquerra

El Pla Local de Joventut de Viladecavalls (PLJ) és el marc metodològic que ha servit per planificar una política integral de joventut, ajustada a la realitat que viu el jovent a Viladecavalls. El PLJ coordina de forma transversal totes les àrees de l’Ajuntament relacionades amb matèria de joventut, i té una durada de tota la legislatura municipal (fins al maig 2007).

L’elaboració del PLJ va estar impulsada per Esquerra des que vam entrar a govern, el maig de 2004, quan jo mateix em trobava al capdavant de la regidoria de Joventut, i va ser aprovat al ple de març del 2005. Seguint les directrius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, i a partir de les conclusions recollides al Fòrum Jove de l’any 2002, vam creure oportú que el PLJ de Viladecavalls girés al voltant de dos eixos principals: L’emancipació i la participació juvenil. Per poder desenvolupar polítiques juvenils en aquests dos grans eixos, el PLJ defineix les línies d’actuació de totes les regidories de l’Ajuntament en matèria de joventut.

Malauradament, a Viladecavalls la regidoria de joventut disposa d’un pressupost molt limitat i, per tant, des d’aquesta regidoria no es poden desenvolupar directament polítiques integrals de joventut. És per aquest motiu que des de la regidoria de joventut calia treballar coordinadament amb la resta d’àrees per poder desenvolupar aquestes polítiques de forma indirecta, és a dir, aconseguint que totes les regidories apostessin per tirar endavant polítiques de joventut en cadascuna de les seves àrees. En aquest sentit, mentre Esquerra va ser al capdavant de la regidoria de joventut, aquesta regidoria va assumir una funció molt important de coordinació de tasques amb la resta d’àrees de l’Ajuntament, coordinació que no hauria estat possible sense l’esforç dels tècnics municipals per treballar en transversalitat.

Durant el mes d’agost el Diari de Terrassa ha publicat dues notícies sobre projectes que s’emmarquen dins el PLJ que vam impulsar. En primer lloc es donava a conèixer la creació d’una borsa de treball municipal per part de la regidoria de promoció econòmica (publicat el 7 d’agost a la web de l’Ajuntament i també al DT) i en segon lloc es comentaven les noves promocions d’habitatge social per a joves al carrer Orenetes, Filvisa i Can Trias per part de la regidoria d’obres i serveis (publicat el 29 d’agost al DT). Ambdues actuacions es troben dins el conjunt d’accions polítiques per afavorir l’emancipació dels joves al nostre municipi.

Quan llegeixo aquestes notícies, m’alegro que les actuacions incloses al PLJ es continuïn aplicant. Estic convençut que aquest tipus d’actuacions afavoreixen la plena emancipació dels joves al nostre municipi, evitant que hagin de marxar del nostre poble per poder desenvolupar-se plenament. Crec sincerament que el PLJ és una bona eina per desenvolupar polítiques integrals de joventut, que caldrà seguir ampliant i desenvolupant en els propers anys per adaptar-lo a les necessitats canviants del jovent de Viladecavalls.