18 de juliol 2007

Alguns apunts sobre les retribucions i indemnitzacions (iii)

Podeu consultar la primera part de l’article aquí.

Podeu consultar la segona part de l’article aquí.


ACORDS DE PLE:

Quart.- Aprovar la quantitat de 750.-€ mensuals en concepte d’assignacions per assistència a les sessions de Junta de Govern Local, dels Regidors que siguin membres de la mateixa i no tinguin reconeguda dedicació exclusiva ni parcial.

Cinquè.- Aprovar la quantitat de 675.-€ mensuals en concepte d’assistència a les reunions o actes propis de l’exercici de la delegació, dels Regidors que no tinguin reconeguda dedicació exclusiva ni parcial,i no formin part de la Junta de Govern Local.

Sisè.- Aprovar la quantitat de 150.-€ en concepte d’assignacions als Regidors en concepte d’assistència a les sessions de Ple, sigui ordinària o extraordinària.

Aquesta quantitat serà abonada a tots els Regidors tret de a l’Alcaldia Presidència del primer tinent d’alcalde i del Segon tinent d’Alcalde.


RECOMANACIONS ACM:

Quart.- Els regidors amb delegacions expresses, amb dedicació exclusiva o parcial, percebran, atenent a les tasques efectivament delegades, entre un 30% i un 60% de la quantia assignada a l’alcalde o alcaldessa.

Cinquè.- Aquells membres de la Corporació local que no tenen ni dedicació exclusiva ni dedicació parcial rebran per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, en concepte d’indemnització pel lucre cessant en l’exercici de les tasques públiques, 170€ per sessió quan es tractin d’òrgans executius, tals com el Ple o la Junta de Govern Local i 48€ per sessió quan es tracti d’altres òrgans col·legiats no executius, tals com les Comissions Informatives.


Molt bé, fem una mica de números per poder comparar les recomanacions amb els acords presos. Els 750€ mensuals multiplicats pels 12 mesos de l’any fan un total de 9000€ bruts anuals, xifra que equival a un 21% del sou de l’alcalde. Si fem el mateix pels 675€ mensuals, obtenim 8100€ bruts anuals, un 19% del sou de l’alcalde. En ambdós casos hi hem de sumar els 150€ per sessió plenària corresponents als sis plens ordinaris que es celebraran a l’any (no tinc en compte els extraordinaris), que sumen un total de 900€ anuals. Per tant, tenim com a mínim 9900€ bruts anuals a cobrar pel Sr. Valero i el Sr. Raso i com a mínim 9000€ bruts anuals a cobrar per la Sra. Peralta i el Sr. Griera. En aquest cas, els regidors de l’equip de govern percebran aquests imports en concepte d’indemnització per dedicar una part del seu temps a realitzar la totes les tasques polítiques sota la seva responsabilitat. Res més a dir. Malgrat la desviació inicial del sou de l’alcalde a partir del qual es fan tots els càlculs, considero que les retribucions es troben dins els límits de la recomanació.


Finalment, fem números per les retribucions que percebrem els regidors de l’oposició. A 150€ per ple, amb una periodicitat bimensual dels plens surt a 75€ mensuals. Si suposem sis plens anuals, es tracta de 900€ bruts anuals, és a dir, deu vegades menys que un regidor de govern no membre de la junta de govern local. Aquí si que no es compleixen les recomanacions de l’ACM. Diguem-ho clar. I no em refereixo als 20€ de diferència entre els 150€ de l’acord de ple i els 170€ que es proposen a la recomanació, tot i que si el sou anual de l’Il·lustríssim alcalde s’ha desviat 2.800€ a l’alça respecte la recomanació, és ridícul fer una reducció de 20€ per regidor i per sessió. Em refereixo a la inexistència de la indemnització per la nostra assistència als òrgans col·legiats no executius, tals com les comissions informatives, les juntes de portaveus i altres reunions de treball.


L’Il·lustríssim Sr. Homs menteix quan assegura que les retribucions s’ajusten a les recomanacions de les associacions de municipis. Com he demostrat comparant les xifres, les retribucions de l’equip de govern s’ajusten a l’alça -amb desviaments de fins a 2.800€ anuals- però les retribucions de l’oposició són tan baixes que no s’ajusten. Aquí hi ha la mentida. Posem un exemple. Si en un mes es realitzessin una comissió informativa d’àrea tècnica, una comissió informativa d’àrea de serveis a les persones, una comissió informativa de ple i una junta de portaveus, l’ajust retributiu que l’Il·lustríssim Sr. Homs ha decidit provoca que cada regidor de l’oposició no percebi 192€ que hauria de rebre segons la recomanació de l’ACM (48€/comissió multiplicat per 4 comissions). Em sembla que l’enganyifa del Sr. Homs és significativa si tenim en compte que les comissions informatives de ple i les juntes de portaveus són obligatòries per llei, però que els regidors de l’oposició no serem indemnitzats per assistir-hi, ni tampoc serem indemnitzats per invertir el temps que sigui necessari en documentar-nos i preparar prèviament les comissions i el ple.


El temps de les persones val diners, i això es compleix igual tant si ets regidor a govern com si ets regidor a l’oposició. Com la immensa majoria de la gent, jo he de treballar per guanyar-me les garrofes. Formo part del personal investigador en formació de la UAB i treballo a dedicació exclusiva. Com la majoria dels joves catalans, sóc mileurista. Les meves responsabilitats com a regidor a l’oposició les porto a terme fora del meu horari laboral, en detriment del temps que podria dedicar a la família, als amics, a les tasques domèstiques o a l’oci. L’Il·lustríssim Sr. Homs ha decidit de forma unilateral -amb la complicitat del seu soci de govern PVA- que als regidors de l’oposició no se’ns ha d’indemnitzar pel temps que necessàriament hem d’invertir per poder realitzar dignament les tasques polítiques d’oposició que, no ho oblidem, són responsabilitats polítiques tant legítimes i dignes com les responsabilitats de govern.


La passada legislatura, la màxima indemnització mensual d’un regidor a l’oposició podia arribar a 300€ bruts mensuals. Ara s’ha convertit en 75€ bruts mensuals, una quarta part. En aquest aspecte, la capacitat de diàleg i entesa amb els grups de l’oposició i la generositat de l’ex-Alcalde Fèlix Farré contrasten amb les formes nefastes i dictatorials de l’Il·lustríssim Sr. Homs, formes que cada cop s’aproximen més a l’ultradreta espanyola més rància, formes que cada cop més em recorden el PP d’Aznar.

(continuarà)