17 de juliol 2007

Alguns apunts sobre les retribucions i indemnitzacions (ii)

Podeu consultar la primera part de l’article aquí.

Ahir us comentava que el sou de l’Il·lustríssim Sr. Homs es desvia 2.800€ anuals al seu favor, respecte les recomanacions de l’ACM. També us deia que considero que aquest import frega els límits acceptables de la recomanació retributiva, però alerta a les males interpretacions del que vaig escriure: que consideri 42.800€ anuals una xifra acceptable, no vol dir que la consideri correcta. M’explico. Com també us comentava ahir, penso que cal encetar un debat urgent des del Parlament per legislar d’una vegada per totes aquest tema amb el màxim consens. És un tema que ens afecta a tots, i a tots els nivells. Sé que les comparacions són odioses, però resulta sorprenent que l’Alcalde de Tarragona -una ciutat amb més de 130.000 habitants- tingui un sou de 40.143€ anuals per dedicació exclusiva (reduïts a 33.284€ per dedicació parcial) i que el sou de l’Il·lustríssim Alcalde de Viladecavalls superi la retribució anual de l’Alcalde de Tarragona... L’existència de legislació al respecte evitaria situacions d’aquest tipus però, ara per ara, no n’hi ha.


ACORDS DE PLE:

Segon.- Aprovar la dedicació exclusiva del Primer Tinent Alcalde, Sr. Francisco Vega i Aragón, que serà retribuïda per la quantitat total de 34.240.-€ bruts anuals quantitat que serà s’actualitzaran anyalment amb l’increment que s’aprovi per al personal al servei de les Administracions públiques

Tercer.- Aprovar la dedicació parcial de la Segona Tinent Alcalde, Sra. Regina Parellada i Canals, que serà retribuïda per la quantitat total de 17.120.-€ bruts anuals quantitat que serà s’actualitzaran anyalment amb l’increment que s’aprovi per al personal al servei de les Administracions públiques.

RECOMANACIÓ ACM:

Tercer.- El Tinent d’alcalde de l’Ajuntament percebrà, com a mínim, el 65% de la quantia assignada a l’alcalde o alcaldessa i si tenen delegació expressa, un 85% del que s’assigna a l’alcalde.


Si feu els números comprovareu que 34.240€ equival exactament al 80% de 42.800€. Com que aquesta retribució es calcula a partir del sou de l’alcalde, en aquest cas la desviació de 2.800€ anuals es converteix en una desviació de 2.240€ anuals (ja que el 80% de 40.000€ -que és el sou anual recomanat de l’alcalde- equival a 32.000€, i la diferència de 32.000€ amb el sou real de 34.240€ són aquests 2.240€). En definitiva, només vull constatar que es continua arrossegant el desviament a l’alça respecte les recomanacions. No entraré a fer especulacions sobre el per què han escollit un 80% per calcular el sou del primer tinent, i no un 70%, un 65% o un 85% del sou de l’alcalde. Tenint en compte que les recomanacions són per municipis entre 5.001 i 10.000 habitants, i que Viladecavalls en té uns 7.000, que cada lector/a tregui les seves pròpies conclusions sobre quin percentatge, en el seu criteri interpretatiu, és el més adequat.


En el cas de la dedicació parcial de la segona Tinent d’Alcalde tenim que 17.120€ és exactament el 50% de 34.240€. Per tant, simplement s’ha reduït el sou del Primer Tinent d’alcalde a la meitat, un ajust previsible tenint en compte que en un cas es tracta de dedicació exclusiva i en l’altre de dedicació parcial. Per tercer cop, aquí també s’arrossega el desviament a l’alça respecte la recomanació inicial del sou anual de l’alcalde.


En aquest cas tampoc penso entrar a fer demagògia sobre els sous del Sr. Vega i de la Sra. Parellada, però si que vull aprofitar que parlo d’aquest tema per desmentir rotundament tota mena de rumors que van correr pel poble quan Esquerra va formar part de l’equip de govern i que deien que “l’alcalde i la primera tinent d’alcalde cobraven sous similars”. El sou anual de la Glòria Ullés com a Primera Tinent d’Alcalde a dedicació exclusiva va ser d’uns 17.000€ bruts anuals, un sou molt inferior a les recomanacions de l’ACM en proporció al de l’Alcalde, i una xifra molt inferior també comparada amb els sous del Sr. Vega i la Sra. Parellada -de fet, la Sra. Parellada cobra a dedicació parcial el mateix que la Glòria cobrava a dedicació exclusiva-. Mentre Esquerra va ser a govern, la meva companya Glòria Ullés va ser víctima de la demagògia barata sobre aquest tema per part d’alguns adversaris polítics que no van tenir cap mena de problema per escampar mentides sobre aquesta qüestió. Jo no ho vaig trobar gens ètic, i no jugaré a aquest joc. L’equip de govern CiU-PVA considera que és necessària la dedicació exclusiva del Primer Tinent i la dedicació parcial de la Segona Tinent. D’aquí quatre anys, que cadascú avaluï la feina realitzada pels dos tinents d’alcalde, si han merescut els sous que han cobrat i si la seva contractació ha estat una bona decisió per part de l’equip de govern CiU-PVA.

(continuarà)