30 d’octubre 2008

Abocaments il·legals de runa a Can Baiona: capítol 4

[podeu llegir el capítol 1 en aquest enllaç]

[podeu llegir el capítol 2 en aquest enllaç]

[podeu llegir el capítol 3 en aquest enllaç]


27 de maig de 2008: l'agent 004 de la Policia Local redacta un informe policial a ran de la demanda de col•laboració amb la unitat del servei de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra el passat 16 de maig, on declara que disposa de matrícules d'alguns camions que han realitzat abocaments de runa.


28 de maig de 2008: el Caporal 008 i l’agent 011 de la Policia Local també redacten informes policials sobre els fets ocorreguts el passat 16 de maig, fent èmfasi amb el fet que l'agent 004 va comunicar a la unitat dels Mossos la presumpta existència d'una possible relació entre l'empresa que estava realitzant els abocaments de runa i el Regidor de Governació.


2 de juny de 2008: El Sergent de la Policia Local emet un nou informe policial on conclou que l'actuació de l'agent 004 podria suposar diverses infraccions greus de la Llei 16/1991 de les Policies Locals per faltes de respecte o consideració greus i manifestes envers els superiors, pels fets d'haver realitzat manifestacions a la patrulla dels Mossos d’Esquadra on insinuava la vinculació del Regidor de Governació a les possibles irregularitats dels abocaments i d'haver apuntat les matrícules d'alguns dels camions que estaven fent l'abocament sense comunicar-ho als seus superiors immeditats.


Mentrestant, a l'Ajuntament es segueixen fent passos per legalitzar el projecte d'abocaments de terres a la part ESQUERRA de la carretera.


2 de juny de 2008: l'arquitecte municipal emet un informe on es conclou que la secretaria emeti informe sobre el presumpte silenci administratiu positiu que s’ha produït per innacció de l’administració competent, cosa que permetria l’autorització de la millora de la finca (parcel•la 8 polígon 12).
No especifica res sobre les modificacions del projecte sol·licitades per Junta de govern Local el passat 7 d'abril de 2008, ni tampoc sobre el dipòsit de la fiança.


Però, el mateix 2 de juny, els Mossos remeten les diligències dels abocaments il·legals a l'Ajuntament:


2 de juny de 2008: L'Ajuntament rep les diligències obertes durant el mes de maig pels Mossos d’Esquadra, instruïdes per un abocament de terres sense llicència municipal d’obres, en un terreny rústic dins el terme municipal de Viladecavalls. A les dades de la denuncia administrativa es comproven els fets: "Una superficie afectada de 1,8 hectàrees, formant tres terrasses a diferents nivells i el volum de terra abocada és de 26.250 metres cúbics. Es detecta runa de construcció a sota de la segona terrassa, sense poder determinar la quantitat abocada."
"L’ajuntament de Viladecavalls manifesta no tenir coneixement de les obres que s’estan realitzant en aquest indret que correspon a la referència cadastral de rústega."

Infracció denunciada:
1) realitzar abocaments de terres procedents d’excavació sense llicència d’obres.
2) Abocar residus provinents de la construcció, principalment runa.
Es denuncia a Direcció General de Medi Natural rompuda forestal.
Es denuncia a l’ACA el cobriment parcial d’un torrent.

S’adjunten a la denuncia: acta inspecció ocular, declaracions del Titular de la finca rústega J.C., declaracions del Promotor de l’abocament "Excavaciones y construcciones R.P.", croquis de situació, reportatge fotogràfic i informació cadastral de la finca.


Però enlloc d'actuar contra els responsables dels abocaments il·legals de runa, l'Ajuntament manté el setge contra l'agent 004...

4 de juny de 2008: L’Il·lustríssim Alcalde adreça una carta a la subdirecció General de Coordinació de la policia de catalunya del Departament d’Interior de la generalitat, sol·licitant que es designi un funcionari instructor en motiu de l’obertura d'un expedient informatiu a l’agent 004, per determinar si l'esmentat policia ha incorregut en algun tipus de responsabilitat susceptible de sanció administrativa.


13 de juny de 2008: L’Il·lustríssim Alcalde rep un FAX signat pel subdirector general de coordinació de la policia de Catalunya on es comunica que pot nomenar com a instructor del cas el cap de la Policia Local d'Argentona.
El mateix dia 13, l’Il·lustríssim Alcalde dicta un decret d’alcaldia per incoar expedient sancionador a l’agent 004, en vista als informes policials anteriorment citats, i nomena instructor del cas al cap de la policia local d’Argentona.

En vista d'aquests fets, arribem a dues noves conclusions:

QUARTA CONCLUSIÓ
L'AJUNTAMENT ES LIMITA A EXPEDIENTAR L'AGENT DE POLICIA QUE EL PASSAT 21 D'ABRIL VA DETECTAR ELS ABOCAMENTS IL·LEGALS DE RUNA I QUE EL PASSAT 16 DE MAIG VA COMUNICAR INFORMACIÓ A LA UNITAT DE MOSSOS D'ESQUADRA QUE INVESTIGAVEN L’ABOCAMENT, AMB L'OBJECTIU D'ACLARIR ELS FETS I SEPARAR LA VERITAT DELS RUMORS INTERESSATS.CINQUENA CONCLUSIÓ
TOT I LES DILIGENCIES OBERTES PELS MOSSOS EL PASSAT 16 DE MAIG AMB REPORTATGE FOTOGRÀFIC INCLÒS, L’AJUNTAMENT NO INICIA CAP ACCIÓ LEGAL CONTRA ELS RESPONSABLES DE REALITZAR ABOCAMENTS IL·LEGALS DE RUNA EN FINCA RÚSTEGA. ES CONTINUA FENT LA VISTA GROSSA I, EN CANVI, S'EXPEDIENTA L'ÚNIC AGENT DE LA POLICIA LOCAL QUE HA DENUNCIAT ELS FETS.(continuarà)

26 d’octubre 2008

Breus sobre l'Oficina Antifrau, el PNRI i l'esvoranc del Carrer Major

No voldria deixar acabar la setmana sense comentar, encara que sigui de forma molt breu, tres temes que considero importants:

1) Oficina Antifrau: més transparència, menys opacitat

Dimecres passat, el Parlament va aprovar la creació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, una normativa pionera que permetrà crear un organisme independent, amb un director elegit pel Parlament, que investigarà i inspeccionarà l’ús i destinació irregular de fons públics, amb la voluntat de prevenir el frau i la corrupció a les institucions públiques de Catalunya (Govern de la Generalitat, Parlament, administració local) i a totes aquelles entitats, universitats, organismes i empreses que gestionen diners públics.

L'Oficina Antifrau va ser una proposta d'Esquerra l'any 2003, que ha hagut de superar incomptables esculls, tant des de la dreta com des de l'esquerra de l'arc parlamentari català. Si finalment el projecte ha vist la llum ha estat gràcies a la tenacitat i tossuderia del nostre partit i, en particular, del diputat i company Xavier Vendrell. En aquest enllaç podeu consultar informació sobre el projecte de llei aprovat l'any 2005.


2) Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació: Catalunya, pol internacional R+D+i.

El passat dimecres 22 també es va signar el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació (PNRI), una altra iniciativa d’Esquerra, liderada pel departament d’Innovació, Universitats i Empresa que liderada pel Conseller i company Josep Huguet. El podeu consultar íntegrament en aquest enllaç. També us pot ser útil aquesta web, on es descriu el PNRI de forma reduïda.

El Pacte marca un horitzó a quinze anys vista, que posa les bases per fer de Catalunya un pol internacional en el camp de la recerca i la innovació. El pacte preveu doblar la despesa en R+D+i en els propers 5 anys. El PNRI es tracta d'una eina útil per seguir avançant en el procés d'internacionalització de l'economia catalana, un procés absolutament necessari per situar els Països Catalans als mapes del món.


3) Esvoranc del Carrer Major: reparar primer; buscar culpables després.

Aquesta setmana, l'Il·lustríssim Alcalde i el mal govern CiU-PVA continuen apuntant culpables que paguin la reparació de l'esvoranc, perquè l'Ajuntament es troba al 88% de deute i no té diners per reparar el carrer. Amb aquest objectiu, s'han saltat la via judicial i han decidit dictar un decret d'alcaldia ordenant el pagament de la reparació del carrer als promotors de l'obra on es va col·lapsar el mur. La promotora ha contestat a través d’un comunicat del qual la premsa comarcal se n'ha fet ressò.

Hauria estat molt més assenyat reparar primer el Carrer Major i buscar els culpables de l'esvoranc després. Només la irresponsabilitat de l’Il·lustrissim i el mal govern CiU-PVA han provocat que sis mesos després produir-se l'esvoranc seguim sense Carrer Major.

20 d’octubre 2008

Abocaments il·legals de runa a Can Baiona: capítol 3

[podeu llegir el capítol 1 en aquest enllaç]

[podeu llegir el capítol 2 en aquest enllaç]


Capítol 3. Un fet inesperat


21 d’abril de 2008: Segons l'informe 54.08 de la Policia Local de Viladecavalls, l’agent 004 a les 19:00 va detectar abocaments de runa a la finca de Can Baiona, PK. 7,950 de la carretera B-120, a la part dreta anat direcció Olesa. Aquest agent no estava de servei i ho va comunicar telefònicament al seu Caporal. L’agent 004 informa que tan el Caporal de la Policia Local 008 com el propietari de la finca Sr. J.C., li van afirmar telefònicament “que tot estava en regla, que existia un projecte i el permís corresponent.” L’informe del Caporal de la policia 008 declara en un informe policial posterior que “des del primer moment que van tenir coneixement del moviment de terres esmentat, ens van comunicar des dels serveis d’urbanisme de l’Ajuntament que estaven en possessió de la llicència municipal corresponent i que, en principi tot semblava correcte.”

Vista la documentació municipal existent fins el dia 21 d’abril i tenint present la ubicació on s’han realitzat els abocaments (la part DRETA de la carretera), queda clar que algú va comunicar a la policia una informació falsa.

A 21 d'abril, no existia cap permís de l’Ajuntament, ni de la Direcció General de Carreteres, ni de la Direcció General de Medi Natural, ni del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per realitzar abocaments de terra neta, i menys, abocaments de runa. Però és que, a més, la ubicació dels abocaments detectats per l’agent 004 no es correspon amb la que figura als plànols del projecte presentat per “Excavaciones y Transportes R.P. SL”, que sol·licitaven el permís per la part ESQUERRA de la carretera.

D'aquesta manera arribem a la segona CONCLUSIÓ:

ALGÚ VA COMUNICAR INFORMACIÓ FALSA ALS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, PROVOCANT QUE L’AJUNTAMENT FES LA VISTA GROSSA ALS ABOCAMENTS IL•LEGALS DE RUNA.


Una setmana més tard, SEPRONA inspecciona els abocaments.

30 d’abril de 2008: El “jefe de la sección SEPRONA, de Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona” envia l’acta d’inspecció d’un “supuesto vertedero il•legal de tierras y escombros en la Finca de Can Baiona, km 8 de la B-120”, “según comunicación anónima de un ciudadano”. Remeten l’acta original instruïda a l’ajuntament, a efectes de coneixement.

Què diu aquesta acta? Bàsicament, 2 agents de la Guardia Civil es van personar a la finca i van observar un camió que descarregava aproximadament uns 12 o 13.000 kg de terres netes. El conductor del camió afirma que treballa per l’empresa “Excavaciones y Transportes R. P. SL”. El conductor va assegurar que l’obra es realitzava amb autorització, tan municipal com del propietari particular. La unitat de la Guardia Civil conclou que “los hechos no se ajustaban a lo comunicado.”


Ja em perdonareu, però discrepo completament de la conclusió dels agents de SEPRONA. L’Ajuntament no havia autoritzat abocar terres de cap tipus. El 14 d’abril només va autoritzar a l’esbrossada, la neteja i la retirada d’arbres fruiters de la finca rústega polígon 12 parcel•la 8, especificant que cap cas es podia modificar la topografia de la finca. Per tant, sense cap mena de dubte, es tracta d’abocaments il•legals. A més, els agents de SEPRONA no van detectar un detall molt important: els abocaments s’estaven realitzant en una parcel•la diferent a la que figura al projecte presentat per “Excavaciones y Trasnportes R.P. SL”.


Davant de tot això, arribem a una tercera CONCLUSIÓ:

L’AJUNTAMENT NO VA COMUNICAR A SEPRONA QUE ELS ABOCAMENTS DE TERRES NO ESTAVEN AUTORITZATS, PROVOCANT QUE DES DE L’AJUNTAMENT ES SEGUEIXI FENT LA VISTA GROSSA ALS ABOCAMENTS IL•LEGALS.


Dues setmanes més tard, els Mossos d'Esquadra també inspeccionen la zona afectada.


16 de maig 2008: Els Mossos d’Esquadra detecten els abocaments de terres, amb modificació de la topografia del terreny i colgament parcial del torrent de Can Baiona, ubicat a la parcel•la 1 polígon 15, i sol•liciten informació a l’Ajuntament:

- Expedient complet referent a l’expedició de la llicència urbanística per a l’execució de dita obra.
- Titular de la finca.

En aquesta sol•licitud s’adjunta un full de referència cadastral de la finca afectada i fotografies on s’observa clarament l’abocament de residus procedents de la construcció (plàstics, metalls, restes de materials d’obra...) barrejats amb la terra abocada. Les fotografies es van realitzar pels Mossos en presencia de l’inspector municipal de via pública.


i en aquest punt de la història és quan l'Ajuntament de Viladecavalls inicia un expedient sacionador... contra l'agent 004 de la Policia Local!

(continuarà)

16 d’octubre 2008

CiU-PVA dimissió! Assetjament laboral mai més.

Aquest matí he anat a l'Ajuntament per consultar l'expedient laboral de la Sra. Francesca Berenguer. Per si algú tenia dubtes, no hi he trobat cap informe negatiu del Secretari-Interventor sobre el gravíssim desacatament a una sentència judicial que l'Il·lustríssim Alcalde ha perpetrat. Tot al contrari. El Decret d'Alcaldia amb data 3 d'octubre conté una llarga llista de fonaments de dret i jurisprudencia amb sentències del tribunal suprem que intenten disfressar aquest nou acomiadament il·legal.


Ja poden dir missa. Que l'acomiadament de la Cesca es produeix per raons objectives no s'ho creuen ni ells. I des d'Esquerra no callarem davant d'aquesta injusticia. Si el jutge ens crida a declarar, tornarem a anar als jutjats. Tantes vegades com faci falta.


Fem memòria dels fets. La Cesca treballa a l'Ajuntament des de l'any 1992. Abans del seu primer acomiadament il·legal, tenia contracte laboral indefinit, amb la plaça de tècnica d'ensenyament que va guanyar a través d'un procés selectiu. Després de 16 anys de treballar al consistori, el 23 de gener de 2008, la Cesca va ser acomiadada i va ser substituida per la Sra. Susanna Salvador Iborra, personal eventual, càrrec de confiança, contractada pel mal govern CiU-PVA. Després de presentar demanda judicial, la sentència de 16 de juny de 2008 va declarar il·legal l'acomiadament de la Cesca. Però el Decret d'Alcaldia dictat per l'Il·lustríssim el passat 3 d'octubre de 2008 diu textualment:


"Atès que a hores d'ara, resulta que a l'Ajuntament de Viladecavalls, de fet -que no de Dret- hi ha dues persones, la Sra. Susanna Salvador i la Sra. Francesca Berenguer, que realitzen les feines corresponents a les de Tècnic/a d'Ensenyament"
(...)
"PROCEDIR a l'ACOMIADAMENT per raons objectives de la Sra. FRANCESCA BERENGUER PRIEGO, per la necessitat objectivament acreditada d'amortitzar un lloc de treball de tècnic/a d'Ensenyament, al no ser necessari pel bon funcionament de la Corporació el manteniment de dos llocs de treball per la realització d'una mateixa feina, la de tècnic/a d'ensenyament, ja que el manteniment d'ambdós llocs ni es justifica des d'un punt de vista econòmic, ni tècnic ni organitzatiu"
(...)
"En el present cas, com s'ha dit, hi ha una necessitat objectivament acreditada d'amortitzar un lloc de treball, que no tan sols porta com a conseqüència el de reduir la corresponent càrrega econòmica sinó que a més no suposa limitar ni reduir la prestació del servei, doncs les funcions del tècnic d'ensenyament, justament, en base a criteris econòmics, tècnics i organitzatius, es presten per la Cap de l'Àrea de Serveis a les Persones."
(...)
"En el present cas l'Ajuntament no es pot permetre (com a gestor que és dels diners públics) tenir un execedent de mà d'obra per realitzar una mateixa i única tasca, en altres paraules, la conseqüència de que hi hagi dos treballadors en tal situació dóna lloc a l'amortització d'un dels dos llocs de treball, per tal -com també s'ha dit abans- de millorar l'organització dels recursos que disposa"
(...)
"En conclusió, tal i com queda suficientment acreditat a l'expedient, estem davant d'un suposat d'extinció d'un contracte de treball per causes objectives, consistents en la necessitat d'amortitzar un lloc de treball per tal de millorar l'organització i optimització dels recursos municipals."
(...)
"Ho mana i signa el Sr. Alcalde a Viladecavalls a 3 d'octubre de 2008"
(està signat per l'Anna Valenciano -Secretaria acc.- i per l'Il·lustríssim Sr. Sebastià Homs)


Té gracia això de "com a gestor que és dels diners públics" que han escrit al Decret. No es poden permetre excedent de mà d'obra però, per posar només un exemple, el Sr. Josep Faure es va gastar més de 1.300€ en restaurants durant l'últim semestre del 2007; jo mateix vaig trobar factures al Castell de Sant Miquel de 136,45€, al Ristol per 250€ o al Lujo Iberico per 170,77€ examinant els comptes de Viladecavalls Multigestió.


Avui és la Cesca Berenguer. Ahir van ser la Marta Miró, l'Antonio Molina, el David Calvet, el col·lectiu docent de l'Escola Taller, el Josep de Servicom... Demà pot ser qualsevol altre treballador/a de l'Ajuntament. Us recordo, per si l'heu oblidat, el pressupost per l'any 2008: Indemnitzacions 117.000€. I jo em pregunto: col·lectiu de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Viladecavalls fins quan penseu callar? Fins quan penseu aguantar aquesta caça de bruixes? Potser demà vindran per tu. I si avui calles, demà estaràs sol.


Els culpables tenen noms i cognoms. Si encara els queda una mica d'ètica, el més assenyat que podríen fer és dimitir. Mal govern CiU-PVA, dimissió!


[Podeu llegir comentaris sobre el nou acomiadament il·legal de la Cesca aquí.]

10 d’octubre 2008

Han tornat a acomiadar la Cesca

Us penjo el comunicat conjunt d'ERC i ICV a Viladecavalls. Crec que no cal afegir-hi res més.


9 d’octubre de 2008

COMUNICAT DE PREMSA:

La treballadora municipal Francesca Berenguer ha rebut avui, 9 d’octubre, una notificació del seu acomiadament. ERC i ICV a Viladecavalls emetem aquest comunicat conjunt per denunciar públicament que aquest segon acomiadament és una prova innegable de l’assetjament laboral a aquesta treballadora practicat pels membres de l’equip de govern CiU-PVA. A més, aquest acomiadament suposa un gravíssim desacatament de la sentència judicial que el passat 16 de juny condemnava a l’Ajuntament de Viladecavalls a readmetre la treballadora.


El passat 23 de gener de 2008 es va dictar un Decret d’Alcaldia on s’acomiadava de forma improcedent a la treballadora Sra. Francesca Berenguer. Aquesta treballadora va presentar una demanda judicial contra l’Ajuntament de Viladecavalls, que es va resoldre amb la sentència emesa pel Jutjat Social nº2 de Terrassa el passat 16 de juny de 2008 on es va declarar la nul·litat d’aquest acomiadament i es va condemnar a l’Ajuntament de Viladecavalls a la readmissió de la treballadora sota les mateixes condicions anteriors a l’acomiadament i amb l’abonament dels salaris que va deixar de percebre.


Avui, 9 d’octubre, la treballadora municipal Francesca Berenguer ha rebut una notificació municipal d’acomiadament.


Davant d'aquest fet els grups municipals d’ERC i ICV a Viladecavalls manifestem:

 • Denunciem que aquest acomiadament s’ha produït exclusivament per raons polítiques i que, igual que en el primer acomiadament, no existeix cap causa objectiva que el justifiqui.

 • Denunciem que els membres de l’equip de govern CiU-PVA continuen violant els drets fonamentals d’una treballadora municipal, amb la vulneració de l’article 14 de la Constitució Espanyola.

 • Denunciem que aquest nou acomiadament improcedent forma part de la “caça de bruixes” perpetrada per l’equip de govern CiU-PVA. Aquesta forma d’actuar neix del profund ressentiment personal de l’Il·lustríssim Alcalde contra tot allò que no opini com ell, produint-se autèntics casos d’abús de poder.

 • Denunciem que els membres de l'equip de govern CiU-PVA han comès un gravíssim desacatament a la sentència judicial emesa pel Jutjat Social nº2 de Terrassa el passat 16 de juny de 2008.

 • Reprovem l’actuació de l’equip de govern CiU-PVA que ha sotmès la Sra. Francesca Berenguer a un autèntic assetjament laboral.

 • Exigim que l’Ajuntament de Viladecavalls acati la sentència judicial i que readmeti immediatament a la treballadora municipal que ha estat objecte de tracte discriminatori.

Els grups municipals d’ERC i ICV farem tot allò que sigui a les nostres mans per fer respectar els drets laborals dels treballadors i treballadores del consistori i perquè la justícia recaigui sobre els responsables d’aquest nou cas d’assetjament laboral.


Esquerra Republicana de Catalunya
Iniciativa per Catalunya - Verds

09 d’octubre 2008

Abocaments il·legals de runa a Can Baiona: capítol 2

[podeu llegir el capítol 1 en aquest enllaç]El capítol 1 acabava amb la presentació de les 3 copies extres del projecte a l'Ajuntament de Viladecavalls. Anem a descobrir el per què:


14 d’abril de 2008: l’Ajuntament remet el projecte i la petició d’autorització a la Direcció General de Carreteres, de la Direcció General de Medi Natural i del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Cal recordar que l’acord de Junta de Govern Local adoptat el 7 d’abril establia que “Aquestes autoritzacions ha de tramitar-les el promotor de les obres de millora pel seu compte i risc.


M'ho sembla a mi, o vosaltres també sospiteu que s'ha donat un possible tracte de favor? Doncs el 14 d'abril van passar més fets que confirmen aquesta sospita...


14 d’abril de 2008: S.S.G. en representació de la mercantil EXCAVACIONES Y TRANSPORTES R.P. SL sol·licita una autorització municipal “para hacer los caminos de acceso y desbroce de la finca”.

14 d’abril de 2008: Informe de l’arquitecte municipal i posterior decret d’alcaldia en relació a la sol·licitud anterior, que va ser notificat el mateix dia 14 d'abril, on es dicta la següent resolució:

Autoritzar l’esbrossada, la neteja i la retirada d’arbres fruiters, amb els següents condicionants:
 • No es poden abandonar les restes de terres vegetals, les de poda i els arbres retirats a la finca. Caldrà gestionar els residus generats.
 • No es podrà alterar les condicions topogràfiques de la finca.
 • Caldrà mantenir el recinte d’actuació protegit, senyalitzat i tancat per a evitar abocaments incontrolats.
Això sí que és eficiència en l'administració pública... tots els tràmits resolts en un matí... impressionant... no us sembla?


17 d’abril de 2008: l’Ajuntament envia una notificació a S.S.G. de l’acord adoptat per Junta de Govern Local del dia 7 d’abril sobre el projecte.

mmm... no sé perquè, però sospito que algun membre de la Junta de Govern Local ja es va cuidar de comunicar-li el mateix dia 7...


21 d’abril de 2008: la Direcció General de Carreteres, de la Direcció General de Medi Natural i del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural reben per correu certificat les corresponents peticions d’autorització enviades per l’Ajuntament.

Davant de tots aquests fets, arribem a la primera CONCLUSIÓ:

L’AJUNTAMENT FA UN POSSIBLE TRACTE DE FAVOR A L’EMPRESA “EXCAVACIONES Y TRANSPORTES R.P. SL”Però el 21 d'abril, a les 19:00h, va succeir un fet inesperat. (continuarà)

04 d’octubre 2008

Abocaments il·legals de runa Can Baiona: capítol 1

El ple extraordinari de dijous passat va servir per defensar una moció elaborada per Esquerra-Viladecavalls on vam manifestar la nostra preocupació i vam denunciar al ple la pràctica d’abocaments de runes i residus d’obra i construcció al nostre terme municipal, amb el consentiment de l'Ajuntament de Viladecavalls.


El passat mes de juliol teníem intenció de proposar al ple obrir un expedient informatiu per mirar d’aclarir els fets. Finalment no va ser possible debatre aquesta moció. Aquest dijous ho vam proposar de nou i, aquest cop, si que vam poder defensar la proposta. L’equip de govern CiU-PVA hi va votar en contra. No ens va sorprendre que vulguin seguir amagant informació. Fins i tot, el portaveu de la PVA ens va acusar de mentiders i manipuladors. Aquests van ser els seus únics arguments per defensar-se davant la càrrega de les proves que Esquerra vam fer públiques: L'Ajuntament ha fet la vista grossa als abocaments il·legals de runa a la finca de Can Baiona.


A partir dels 3 expedients oberts relacionats amb els abocaments il·legals esmentats (sol·licitud de llicencia d'obres 69/2008, expedient sancionador a l'agent de Policia Local 004, expedient sancionador a la mercantil Excavaciones y Transportes R. P. SL) hem reconstruït la cronologia dels fets amb l’objectiu d’aclarir públicament com va anar tot plegat. Una cronologia que començo amb aquesta anotació i que aniré completant durant aquesta setmana.

CRONOLOGIA DOCUMENTAL DELS ABOCAMENTS IL·LEGALS DE RUNA A CAN BAIONA.


17 març de 2008: Es realitza una sol·licitud amb registre d’entrada 271, de llicència d’obres per la millora de la parcel·la núm. 8 del polígon núm. 12 de rústega, presentada per S.S.G., en represenació de la mercantil EXCAVACIONES Y TRANSPORTES R. P. SL. Perquè ens entenguem, es tracta dels terrenys ubicats a la part esquerra del km 8 de la carretera B-120, anant direcció Olesa de Montserrat.
Aquesta sol·licitud inclou el “projecte moviment de terres d’una finca rústica”. Un projecte que d’on destaquem algunes dades d'interès:
 • Solament s’utilitzaran residus de la construcció consistents en terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sol (...) en cap cas aquesta terra estarà contaminada per cap altre element (...) les terres vindran de terrenys agrícoles pendents d’urbanitzar del municipi de Viladecavalls.
 • Volum de les terres a aportar: 105.000m3
 • Superfície en la que es vol actuar: 15000m2 = 1,5 Ha
 • Període de moviments de terres inferior a 6 mesos
 • L’escassa magnitud del projecte, en comparació amb el territori on s’ubica, no requereix una atenció especial de vigilància ambiental.
 • Pressupost total 50.750,70€ (IVA inclòs)


2 d’abril de 2008: l’arquitecte municipal emet un informe desfavorable d’aquest projecte. Entre les observacions hi trobem que el projecte no explica ni detalla gràficament les obres de canalització, ni de drenatge, ni l’afectació sobre el sistema viari. Tampoc incorpora l’estudi d’inundabilitat ni aporta dades sobre possibles cursos fluvials, permanents o estacionals. Donat que es tracta d’una rompuda forestal cal demanar autoritzacions a administracions amb competències sectorials i dipositar una fiança. A més, s’observa que la valoració del projecte no és correcta.


7 d’abril de 2008: d’acord amb l’informe desfavorable emès per l’arquitecte municipal, la Junta de govern local va acordar la suspensió de la tramitació de la llicència d’obres sol·licitada, en tant no s’aportés el projecte esmenat, documentació complementaria i les autoritzacions següents:
 • Haurà d’aportar les autoritzacions de la Direcció General de Carreteres, de la Direcció General de Medi Natural i del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Aquestes autoritzacions ha de tramitar-les el promotor de les obres de millora pel seu compte i risc.
 • Haurà d’aportar el projecte rectificat, de manera que s’incorpori els aspectes descrits als punts 5 i 7 de les observacions de l'informe de l'arquitecte municipal.
 • Haurà de rectificar el pressupost de les obres, que l’àrea tècnica d’urbanisme ha fixat en 486.150,00 €, d’acord amb els valors que figuren a l’ITEC.
 • Haurà de dipositar una fiança de 24.040,48 €, d’acord amb el criteri descrit al decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Aquesta fiança serà retornada al cap de cinc anys d’haver conclòs els treballs d’anivellament.
SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els interessats.


8 d’abril de 2008: Tot i que l'acord de la Junta de Govern Local encara no ha estat formalment comunicat, S.S.G., en representació de la mercantil EXCAVACIONES Y TRANSPORTES R. P. SL presenta 3 copies extres del projecte de moviment de terres a la finca de Can Baiona.


Per què presenta les 3 copies extra? Ho esbrinarem amb els fets del 14 d’abril de 2008.

(continuarà)

02 d’octubre 2008

Avui a les 21h, ple extraordinari

Arran de la no assistència d'Esquerra al passat ple ordinari convocat de molt males maneres per l'equip de govern CiU-PVA, aquesta setmana han convocat un ple extraordinari per tractar tots els temes que en una situació normal s'havien de debatre dijous passat. Malauradament, l'equip de govern CiU-PVA fa impossible la normalitat democràtica a l'Ajuntament de Viladecavalls. Amb un any de legislatura ha dinamitat TOTS els canals de comunicació entre govern i oposició. Ens sap greu, però això és el què hi ha.


Finalment, aquesta nit defensarem les mocions sobre l'acomiadament improcedent de la tècnica municipal d'ensenyament, Francesca Berenguer, i portarem a la llum pública l'actuació de l'Ajuntament de Viladecavalls en relació als abocaments il·legals de runa i residus al km 8 de la carretera d'Olesa (la B-120).


Tot això i molt més, aquesta nit a les 21h, a la sala de plens. Com sempre, hi esteu tots convidats i convidades. Ens veiem aquesta nit!!